კათედრის ხელმძღვანელი: ნინო გოჩაშვილი

წევრები

  • ნინო ლაფერაშვილი
  • ნონა ლოლაშვილი
  • შორენა აზმაიფარაშვილი
  • ნონა რაფავა
  • მარიამ მონასელიძე
  • ლეილა მიქუტივილი
  • ლუბა გზირიშვილი