შემუშავებულია

სკოლის დირექტორის მონაწილეობით

____________________________________

შეთანხმებულია

სსიპ ქალაქ თბილისის N 74 საჯარო სკოლის

სამეურვეო საბჭოსთან

სხდომის ოქმი N -----

2018 წელი ---------- სექტემბერი

დამტკიცებულია

სსიპ ქალაქ თბილისის N 74 საჯარო სკოლის

პედაგოგიური საბჭოს მიერ;

სხდომის ოქმი N

2018 წლის ---------სექტემბერი

სსიპ-ქალაქ თბილისის N74 საჯარო სკოლა

სასკოლო სასწავლო გეგმა

2018-2019 სასწავლო წელ

სარჩევი

თავი 1. საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

 1. მუხლი 1. შესავალი ...................................................................................................................2
 2. მუხლი 2. 2018-19 სასწავლო წლის სასწავლო გეგმის ორიენტირები და ამოცან........... .........2
 3. სკოლის მისია ...............................................................................................................................2
 4. ერთიანი ხედვა .............................................................................................................................2
 5. სტრატეგიული მიმართულებები ....................................................................................... .........3
 6. დაწყებითი საფეხურის ამოცანები...............................................................................................4
 7. საბაზო საფეხურის ამოცანები ....................................................................................................5
 8. საშუალო საფეხურის ამოცანები ................................................................................................5

საგნობრივი პროგრამების (სილაბუსები) მეთოდიკური ორიენტირები

 1. მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა ...................................................................................5
 2. სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის დაცვა ................................................6
 3. სიღრმისეული სწავლებ................................................................................................................6
 4. მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა.................................................................................................6
 5. დისციპლინა .................................................................................................................................7
 6. მოსწავლეთა ჩართულობა ............................................................................................................7
 7. საგნობრივი პროგრამები(თან ერთვის) ........................................................................................7
 8. მუხლი 3. მოსწავლეთა რაოდენობა კლასებში, დამატებითი საგანმანათლებლო მოსახურების წრეებში .......................................................................................................................................................7
 9. მოსწავლეთა რაოდენობა პარალელებისა და საფეხურების მიხედვით: ....................................8
 10. მუხლი 4. სასწავლო წლის კალენდარი ......................................................................................8
 11. მუხლი 5.სასკოლო საათობრივი ბადე .......................................................................................10
 12. მუხლი 6. გაკვეთილების ცხრილი(დანართი 1) ........................................................................12

თავი 2

მოსწავლეთა შეფასების სასკოლო პოლიტიკა

 1. მუხლი 7. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები ............................. 12
 2. მუხლი 8. აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა ....................................12
 3. მუხლი 9. შეფასება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე ...................................15
 4. მუხლი 10. მოსწავლის შეფასების კომპონენტები ..............................................................15
 5. მუხლი 10 განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები ..............................................17
 6. მუხლი 11. ქულების გამოანგარიშების წესი .......................................................................17
 7. მუხლი 12. გამოცდები ....................................................................................................... 19
 8. მუხლი 13. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება .................................... ........... 21
 9. მუხლი 14 . გაცდენები ....................................................................................................... 22

თავი 4.

საგანმანათლებლო რესურსები

 1. მუხლი 15 . საგანმანათლებლო რესურსების მართვა: ......................................................... 23
 2. მუხლი 16. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები .............................................................23

თავი 5

სასწავლო თემის საქმიანობის ორგანიზება-მართვა

 1. მუხლი 17. მასწავლებელთა პროფესიული გაერთიანებები: ......................................... 24
 2. მუხლი 18. მასწავლებელთა საგნობრივი ჯგუფების გაერთიანები(კათედრე................... 25
 3. მუხლი 19 . სახელმწიფო ენა -ქართული ენა და ლიტერატურა ........................................25
 4. მუხლი 20. მათემატიკა ........................................................................................................26
 5. მუხლი 21. უცხოური ენები .................................................................................................26
 6. მუხლი 22. საზოგადოებრივი მეცნიერებები ..................................................................... 27
 7. მუხლი 23. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ............................................ ...................27
 8. მუხლი 24. ტექნოლოგიები, ესთეტიკური აღზრდა და სპორტი. ....................... .............28

თავი 6.

ინკლუზიური განათლება

 1. მუხლი 25. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შშ მოსწავლეები .................29
 2. მუხლი 26 ისგ ჯგუფი .................................................................................................................... 31
 3. მუხლი 27 . სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები ............ 32
 4. მუხლი 28. სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება ....................................................................................33

თავი 7

არაფორმალური განათლება

 1. მუხლი 29. დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება ...........................34
 2. მუხლი 30. სადამრიგებლო პროგრამა ............................................................................................ 35
 3. მუხლი 31. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: ............................................. 39

თავი 8.

სასწავლო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა

 1. მუხლი 32 ..........................................................................................................................................39

თავი 1.

საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

მუხლი 1. შესავალი

1.1 სასკოლო სასწავლო გეგმა შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის, „ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის №84 დადგენილებით დამტკიცებულ ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მოთხოვნების გათვალისწინებით და გასულ სასწავლო წელს გაწეული საქმიანობის შეფასების შედეგების საფუძველზე.

 1. სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შემუშავებულია საგნობრივი კათედრების მიერ, შეთანხმებულია სამეურვეო საბჭოსთან და დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე.

მუხლი 2.

2018-19 სასწავლო წლის სასწავლო გეგმის ორიენტირები და ამოცანები

2.1 სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა უზრუნველყოფს ყველა მოსწავლისთვის კომფორტულ, უსაფრთხო და წამახალისებელ სასწავლო გარემოს, კრიტიკული აზროვნებისა და სოციალური უნარების განვითარებას.

2.2 ერთიანი ხედვა

 • სკოლის მიზანია მოსწავლეებს ჰქონდეთ თანადროული განათლების მიღების და მასწავლებლებს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. სკოლაში მოსწავლეები მოდიოდნენ სიხარულით, სწავლობდნენ ხალისით, სკოლას ამთავრებდნენ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებითა და მაღალი სააზროვნო უნარებით; იზიარებდნენ და პატივს სცემდნენ ეროვნულ და მსოფლიო ღირებულებებს. შეძლონ საკუთარი ცოდნისა და ქცევის მართვა, პროფესიული არჩევანის გაკეთება. მასწავლებლებლები საქმიანობდნენ ენთუზიაზმით, მშობლებთან ჰქონდეთ პარტნიორული ურთიერთობები. ყოველწლიურად იზრდებოდეს ლიდერ მასწავლებელთა რიცხვი.

სტრატეგიული მიმართულებები

ა) სწავლა-სწავლების პროცესის ეფექტიანობისა და ეფექტურობს უზრუნველყოფა:

 • უსაფრთხო და კომფორტული სასწავლო გარემოს შენარჩუნება-განვითარება;
 • სასწავლო აქტივობების ფოკუსირება ცოდნის სამივე კატეგორიის: დეკლარატიული, პროცედურული და პირობისეულის განვითარებაზე;
 • სწავლების დიფერენცირებული მიდგომების სტრატეგიების გამოყენება;
 • სწავლის სწავლების სტრატეგიების გამოყენება მოსწავლეთა ცოდნის თვითმართვის უნარის განვითარებისთვის;
 • მოსწავლეთა შეფასების სამფაზიანი(საჭიროებების დადგენა, მიმდინარე, შუალედური შეფასება და შემაჯამებელი) სისტემის უზრუნველყოფა და მოსწავლეთა ავტონომიურობის ხელშეწყობა.
 • მოსწავლეებში კითხვის უნარის განვითარება;
 • ცოდნის ორგანიზება არსებული გამოცდილების გათვალისწინებითა და მისი ფუნქციური გამოყენების უნარის განვითარება;
 • მკვიდრი წარმოდგენების განვითარება;
 • სასწავლო რესურსების, მათ შორის ციფრული ტექნოლოგიების, სოციალური ქსელის მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობა და სასწავლო პროცესში გამოყენება;
 • პროგრამების gogle drive-ისა და Edmodo-ს ცენტრალიზებული გამოყენება ( ვირტუალური კლასების შექმნა, ტესტირების, კვლევების ჩატარება)
 • სამეწარმეო უნარების განვითარებას და ინიციატივების წახალისებას
 • გამჭოლი უნარების, პრობლემების გადაჭრის, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების, თანამშრომლობის და კომუნიკაციის, დროსა და სივრცეში ორიენტირება, განვითარებას

ბ) პროფესიული თემის განვითარების უზრუნველყოფა:

 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ლიდერობის აკადემიის სასწავლო მასალის პროფესიული თემისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მასწავლებლებში ლიდერობის უნარების განვითარება და წახალისება.
 • მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფების მუშაობის ხელშეწყობა;
 • ინკლუზიური განათლებისა და სკოლის თვითშეფასების ჯგუფის მუშაობის ორგანიზება;
 • სასკოლო საზოგადოების კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმატის აქტიური გამოყენება;

გ) არაფორმალური განათლების შესაძლებლობების გამოყენება მოსწავლეთა შემოქმედებითი და ლიდერის უნარების განვითარებისთვის:

 • საკვირაო სკოლის „ინტელექტის“ საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსწავლეთა 15-20% მოსახურების უზრუნველყოფა;
 • პროფესიული ორიენტაციისა და კარეიერული დაგეგმვის ხელშეწყობა. პროფესიულ კოლეჯ „სპექტრის“ ადმინისტრაციასთან ერთობლივი სასწავლო და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება;
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის და სამოქალაქო კლუბ „მომავლის იმედის“ საქმიანობის ხელშეწყობა;
 • სადამრიგებლო პროგრამის ეფექტურობის გაზრდა;

დ) სასკოლო კულტურის შენარჩუნება- განვითარება;

 • სასკოლო გარემოსა და სკოლის ეზოს ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვის გაგრძელება;
 • სასწავლო პროცესის მონაწილეთა წახალისების მექანიზმების გამოყენება;
 • სკოლაში დამკვიდრებული ტრადიციების განვითარება (მოსწავლეთა დაბადების დღეებისა და დღესასწაულების მილოცვა, დილას სკოლაში მიღების და გასტუმრების და სხვა)
 • ინკლუზიური კულტურის განვითარებისთვის კონკრეტული აქტივობების განვითარება;
 • ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ზეწოლის იდენტიფიცირება და რეაგირების, პრევენციის მექანიზმების შემუშავება;
 • მშობლებთან და საჭიროების შესაბამისად სხვა ინსტიტუციებთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფა;
 • შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარების და მოტივაციის გაზრდის მიზნით სასკოლო მოსწავლეთა დღეების „შეიცან თავი შენი“ ორგანიზება;

 1. დაწყებითი საფეხურის ამოცანები

ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;

ბ) ცოდნისა და ქცევის თვითმართვის უნარის განვითარება;

გ) საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა;

დ) ქართულ ენაზე კითხვის ტექნიკის განვითარება;

ე) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო საფეხურისთვის.

ვ) არაფორმალური განათლების აქტივობების ფოკუსირება მოსწავლეებისთვის მიკუთვნებულობის, თანასწორობისა და თანაგანცდის სასწავლო გარემოს შექმნაზე;

 1. საბაზო საფეხურის ამოცანები

მომდევნო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად ან სწორი პროფესიული არჩევანის გასაკეთებლად სკოლა უზრუნველყოფს:

ა) მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის ორგანიზებით ფუნქციური ცოდნის განვითარება და მიღებული ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების პერსპექტივების გააზრებას;

ბ) მოსწავლეთა მრავალფეროვანი შეფასების მექანიზმების გამოყენებას მოსწავლეების ავტონომიურობის განვითარებისთვის(თვითრეფლექსიისა და საკუთარი ცოდნის მართვის უნარის განვითარება)

გ) სასწავლო პროცესში და საერთო-საზოგადოებრივ აქტივობებში აქტიურ მონაწილეობასა და პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას;

დ) პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობას;

ე) ძალადობის ნიშნების იდენტიფიცირებას, პრევენციასა და რეაგირებას;

ვ) მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობის ხელშეწყობას სამოქალაქო უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის.

 1. საშუალო საფეხურის ამოცანები

ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლების მისაცემად და კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულების მოსამზადებლად, დამოუკიდებლობისა და პროფესიული არჩევანის გაკეთების უნარის გასავითარებლად სკოლა უზრუნველყოფს:

ბ) სასწავლო დისციპლინების სწავლა-სწავლების ხარისხის მონიტორინგს, შედეგების შეფასებასა და შესაბამისი აქტივობების განხორციელებას;

გ) სახელმწიფო გამოსაშვები გამოცდებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას;

დ) შრომითი ბაზრის მოთხოვნებისა და პროფესიული განათლების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციული უზრუნველყოფით პროფესიული არჩევანის ხელშეწყობას

ე) პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების გრძნობის გასავითარებლად სკოლის მართვაში აქტიურ მონაწილეობას.

ვ) არაფორმალური განათლების აქტივობების ფოკუსირებას დროს მართვის უნარის, ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებაზე;

2.6საგნობრივი პროგრამების (სილაბუსები) მეთოდიკური ორიენტირები

2.7.1 მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა

ა) ვითვალისწინებთ მოსწავლისინდივიდუალურ, ფიზიკურ და ფსიქიკურ მახასიათებლებს, შესაძლებლობებს, ემოციებს, ინტერესებს, პირად

გამოცდილებას, სწავლის სტილს.აქტიურად ვიყენებთ დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიებს.

ბ) ვქმნით პოზიტიურ და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს. ხელს ვუწყობთ მოსწავლეთა სოციალური უნარების ქცევის თვითმართვის უნარის განვითარებას. ვზრდით მოსწავლის ავტონომიურობისა და საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის გაზიარების ხარისხს.

2.7.2 სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის დაცვა

ა) სწავლების დიფერენცირებულ მიდგომებს, მოსწავლის ინდივიდუალიზმის აღიარებას არ მოჰყვება მოსწავლეების სტიგმატიზირიბა, ფავორიტიზმი, სტერეოტიპული მიდგომები.

ბ) გამჭვირვალე და გასაგები შეფასების სისტემით დავანახებთ მიუკერძოებელ დამოკიდებულებას.

გ) სკოლის სასწავლო რესურსები თანაბრად ხელმისაწვდომია ყველა მოსწავლისთვის.

დ) ვუსმენთ და ერთად ვგეგმავთ მოსწავლეების სასწავლო აქტივობებს.

 • ისგ
 • დიფერენცირებული დავალებები;
 • მშობლებთან პარტნიორული ურთიერთობების გამოყენება;
 • კლასში შემსვლელ მასწვლებლებთან კონსულტირება;
 • ადმინისტრაციასთან კონსულტირება;

2.7.3 სიღრმისეული სწავლება

ა) სასწავლო პროცესში აქტიურად გამოვიყენებთ თამაშს, როგორც საუკეთესო საშუალებას პრობლემების გადაწყვეტისთვს ალტერნატიული გზების ძიების, გადაწყვეტილების ოპერატიულად მიღების, შედეგების მყისიერად გაანალიზების, ახალი წესებისა და თამაშების მოფიქრების გზით ტრანსფერის უნარის განვითარების.

ბ) შეფასების მექანიზმების, თვითშეფასების აქტივობების შესაძლებლობებს გამოვიყენებთს ცოდნის თვითმართვისთვის.

 1. .4 მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა

ა) მოწავლეების მონაწილეობით დავგეგმავთ სასწავლო აქტივობებს, ერთად განვსაზღვრავთ სასწავლო მიზნებსა და მოსალოდნელ შედეგებს.ყოველი

საკითხის, თემის შესწავლა ორიენტირებული იქნება მკვიდრი წარმოდგენების შექმნაზე.

დისციპლინა

ა) მოსწავლეს გავხდით სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და განხორციელების თანამონაწილედ, რაც გაზრდის მიკუთვნებულობის განცდას და პასუხისმგებლობას. საკლასო და საგაკვეთილო წესების, პროცედურების შემუშავებისა და მართვის

 1. მოსწავლეთა ჩართულობა
 2. Edmodo-ს საშუალებით ვირტუალური კლასების მართვა

საგნობრივი პროგრამები(თან ერთვის)

 • 3.
 • რაოდენობა კლასებში, დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების წრეებში

3.1. სკოლაში I- IV კლასებში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 25. V-XII კლასებში - 30.

 1. IV კლასებში არ უნდა აღემატებოდეს 29, ხოლო V-XII კლასებში არ უნდა აღემატებოდეს 35-ს.

3.3 პარალელური კლასები I-IV დაფინასდება, თუ თითოეულ პარალელურ კლასში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობაა 15. V-XII კლასებში კი პარალელური კლასები დაფინასდება თუ თითოეულ კლასში ჩაირიცხება 18 მოსწავლე. გამონაკლის შემთხვევაში, კლასების დაშვების საკითხი გადაწყდება სამინისტროსთან შეთანხმებით.

 1. კლასები, რომლებშიც ირიცხება 25 და მეტი მოსწავლე ინგლისური ენის გაკვეთილზე გაიყოფა ორ ჯგუფად.

3.5 მოსწავლეთა რაოდენობა პარალელებისა და საფეხურების მიხედვით:

N

კლასი/საფეხური

პარალელების რ-ობა

1

I

2

2

II

3

3

III

3

4

IV

3

სულ I-IV კლასი

11

5

V

3

6

VI

2

სულ V- VI

5

სულ I – VI

16

VII

2

VIII

2

IX

2

სულ

VII- IX

6

X

2

XI

2

XII

2

სულ

X- XII

6

სულ

28

 • 4. სასწავლო წლის კალენდარი

4.1 სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. სასწავლო დღეების ობიექტური მიზეზებით გაცდენის შემთხვევაში, გაცდენილი სასწავლო დღეების ცხრილით გათვალისწინებული საგნების სწავლება განხორციელდება შაბათ დღეს, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

4.2 ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა უფლებამოსილია კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

4.3 საგაკვეთილოცხრილში ობიექტური მიზეზებით გამოწვეული ცვლილები, რომლებიც არ იწვევს საათების გაზრდას/შემცირებას, სასწავლო დისციპლინების საათობრივი დატვირთვის, შინაარსის ცვლილებას განხორციელდება დირექტორის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 1. .4 გაკვეთილებზე გატარებული ასტრონომიული საათების მაქსიმალური რაოდენობა არის შემდეგი:

კლასი

I

II-III

IV-V

VI-VIII

IX

X-XII

მაქს.დასაშვებისაათები (ასტრონომიული) დღეში

3

4

4

5

5-6

5-6

4.5 II-XIIკლასებში გაკვეთილების ხანგრძლივობა -40 წუთი, გაკვეთილებს შორის ერთი შესვენება 10 წუთი, დანარჩენი - 5 წუთი;

4.6 I კლასში გაკვეთილების ხანგრძლივობა 35 წუთი; გაკვეთილებს შორის შესვენება - 15 წუთი

 1. სასწავლო წლის კალენდარი -2018-19 სასწავლო წლის დაწყების, დამთავრების, არდადეგებისა და დასვენების დღეების გრაფიკი.

კლასი

სასწ. წლის

დაწყება-დამთავრება

I

სემესტრი

II

სემესტრი

საშობაო არდადეგები

საგაზაფხულო

არდადეგები

სააღდგომო არდადეგები

დასვენების

დღეები

II-XI

17.09.18

14.06.19

17.09.18.28.12.18.

15.01.19

14.06.19

29.12.18

14.01.19

08.03.19

14.03.19

26.04.19

29.04.19

23.11.18

08.03.19

09.04.19

09.05.19

I

17.09.18

27.05.19

15.01.19

27.05.19

XII

17.09.18

20.05.19

15.01.19

20.05.19

4.8 სასწავლო კვირებისა და დღეების რაოდენობა

II-XI კლასი

I

XII კლასი

დღეების რაოდენობა

კვირების რაოდენობა

დღეების რაოდენობა

კვირების რაოდენობა

დღეების რაოდენობა

კვირების რაოდენობა

I სემესტრი

74

14,8

74

14,8

74

14,8

II სემესტრი

100

20

86

17,2

81

16,2

სასწ. წელი

174

34,8

160

32

155

31

4.9 სკოლა მუშაობს ორ ცვლაში. სწავლა იწყება 09:00 და სრულდება 17.25;

4

გაკვეთილი

დილის ცვლა

მეორე ცვლა

პირველი კლასი

I

900-940

1340-1420

1340-1415

II

945-1025

1425-1505

1425-1500

III

1035-1115

1515-1555

1515-1550

IV

1120-1200

1600-1640

1600-1635

V

1205-1245

1645-1725

1645-1720

VI

1250-1330

VII

1340-1420

მუხლი 5.სასკოლო საათობრივი ბადე

2018-2019 სასწ. წ. I სემესტრი

საგნობრივი ჯგუფები/ საგნები

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

აბ

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და ლიტ.

7

7

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

1

მათემატიკა

მათემატიკა

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

1

უცხოური ენები

ინგლისური ენა

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

რუსული ენა

2

2

2

2

2

2

2

2

საზოგადოებრივი Mმეცნიერებები

ჩვენი საქართველო

2

3

მე და საზოგადოება

2

22

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

1

1

ისტორია

3

3

4

2

3

2

1

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

სამოქალაქო განათლება

2

3

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

1

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ქიმია

2

2

2

3

ფიზიკა

2

3

2

2

საბუნებისმეტყველო მეცნ.საფუძვლები

3

ბიოლოგია

2

2

3

2

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

3

3

ტექნოლოგიები

ისტ

1

2

2

ესთეტიკური აღზრდა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

1

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

1

2

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

2

2

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (ფრენბურთი)

2

2

2

2

2

2

არჩევითი საგნები

ხაზვა

2

კინოხელოვნება

2

სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა

2

სავალდებულო საათების რაოდენობა

21

23

25

25

28

28

28

31

33

32

31

26

2018-2019 სასწ. . II სემესტრი

საგნობრივი ჯგუფები /საგნები

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

აბ

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და ლიტ.

7

7

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

1

მათემატიკა

მათემატიკა

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

1

უცხოური ენები

ინგლისური ენა

1

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

რუსული ენა

2

2

2

2

2

2

2

2

საზოგადოებრივი Mმეცნიერებები

ჩვენი საქართველო

2

3

მე და საზოგადოება

2

2

ისტორია

3

3

4

2

3

2

1

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

სამოქალაქო განათლება

2

3

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

2

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ქიმია

2

2

2

3

ფიზიკა

2

3

2

2

საბუნებისმეტყველო მეცნ. საფუძვლები

3

ბიოლოგია

2

2

3

2

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

3

3

ტექნოლოგიები

ისტ

1

2

2

ესთეტიკური აღზრდა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

1

2

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

1

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

2

2

სპორტი(ფრენბურთი)

2

2

2

2

1

2

არჩევითი საგნები

ხაზვა

2

სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა

2

სავალდებულო საათების რაოდენობა

22

23

25

25

28

28

28

30

33

32

31

23

6. გაკვეთილების ცხრილი (დანართი 1)

თავი 2

მოსწავლეთა შეფასების სასკოლო პოლიტიკა

მუხლი 7. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები

 1. მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა

მოსწავლეთა შეფასება ხორციელდება სამფაზიანი სიტემით: საჭიროებების დადგენის ფაზა, მიმდინარე შეფასების ფაზა და დაკვნითი, კომპლექსური შეფასების ფაზა.

ა) საჭიროებების დადგენის ფაზა: მასწავლებელი იყენებს სასწავლო წლის დასაწყისში და საჭიროების შემთხვევაში სასწავლო საკითხის/თემის დაწყებამდე მოსწავლის წინარე ცოდნისა და წარმოდგენების დასადგენად. ცოდნის შემოწმების ფორმა - დიაგნოსტიკური ტესტირება. შეფასების ტიპი - განმავითარებელი;

მოსწავლის ცოდნის კონსტრუირების პროცესს და ავლენს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე საკუთარი სწავლის მართვას, ძლიერი და სუსტი მხარეების დამოუკიდებლად შეფასებას, წინსვლისთვის ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმას. მოსწავლის პროგრესზე დაკვირვების ინსტრუმენტებს ირჩევს მასწავლებელი- საკლასო დავალება, საშინაო დავალება,ინდივიდუალური/ჯგუფური პროექტი და სხვა. შეფასების ტიპი -განმსაზღვრელი/განმავითარებელი.

გ) კომპლექსური, შემაჯამებელი შეფასების ფაზა: მასწავლებელი მოსწავლეთა ცოდნისა და უნარების შესამოწმებლად ირჩევს შეფასების ინსტრუმენტებს, რომლითაც ახერხებს მოსწავლის ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარს სხვადასხვა შინაარსის კონტექსტში. შეფასების ტიპი - განმსაზღვრელი/განმავითარებელი.

 • 8. აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა

8.1 შეფასება შეიძლება იყოს: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.

ა) განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საგნობრივი სასწავლო გეგმის შედეგებთან მიმართებაში.

ბ) განმავითარებელი შეფასება ადგენს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და მიმართულია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე

8.2 განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასების აღწერა:

განმავითარებელი

განმსაზღვრელი

მიზნები

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;

მოსწავლის წინსვლისა და განვითარების ხელშეწყობა.

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის დონის დადგენა საგნობრივი სასწავლო გეგმის შედეგებთან მიმართებაში.

ამოცანები

ცოდნის კონსტრუირებისა და ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების პროცესის შეფასება;

წინარე ცოდნის/წარმოდგენების დადგენა;

მოსწავლის მიერ თავისივე ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენის უნარის შეფასება;

მოსწავლის მიერ საკუთარი წინსვლის ხელშესაწყობად გააზრებული ნაბიჯების გადადგმის უნარის შეფასება;

ცოდნის სამივე კატეგორიის ათვისების პროცესის შეფასება;

ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარის შეფასება.

ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების უნარის შეფასება;

ცოდნის სამივე კატეგორიის გამოყენების უნარის შეფასება;

ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების უნარის შეფასება.

წარმატების კრიტერიუმი

განხორციელებული წინსვლა წინარე შედეგებთან/ წინარე დონესთან შედარებით.

მიღწევის დონე საგნობრივი სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან შედარებით

შემფასებელი და შეფასების ფორმები

მასწავლებელი: ზეპირსიტყვიერი ან წერილობითი უკუკავშირი, წამახალისებელი მითითებები, სიმბოლური ნიშნები და ა.შ..

მოსწავლეები: თვითშეფასებით; ურთიერთშეფასებით.

მასწავლებელი: ქულა (შეიძლება ახლდეს კომენტარი ძლიერი და სუსტი მხარეების აღწერით, ხარვეზების გამოსასწორებელი მითითებებით).

 1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით:

ქულები

შეფასების დონეები

10

მაღალი

9

8

საშუალოზე მაღალი

7

6

საშუალო

5

4

საშუალოზე დაბალი

3

2

დაბალი

1

მუხლი 9. შეფასება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე

 1. I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება. ამ კლასებში წლის ბოლოს საგნის მასწავლებლებმა უნდა დაწერონ მოსწავლის მოკლე წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის ბოლოს უნდა დაწეროს შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება.
 2. V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება გამოიყენება. მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით, ყველაზე დაბალი ქულა არის 1, ხოლო ყველაზე მაღალი ქულა - 10.
 3. V-XII კლასებში სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ საგნებში, საგანში „საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
 4. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის გამოთვლისას.
 5. მოსწავლეთა კომპლექსური შეფასებისთვის დაშვებულია შემდეგი აქტივობები: საკოლო დიგნოსტიკური სამუშაოები, სემესტრული გამოცდა, წლიური გამოცდა, საშემოდგომო გამოცდა, ექსტერნატის გამოცდა, გამოსაშვები გამოცდები;
 6. დიაგნოსტიკური სამუშაოები ტარდება პირველი სემესტრი ბოლოს. კერძოდ,

N

საგანი

კლასი

ფორმა

ისტორია

VIII, IX

ტესტირება

2

მათემატიკა

VII, VIII

ტესტირება

3

გეოგრაფია

VII

ტესტირება

4

რუსული

IX

ტესტირება

მუხლი 10. მოსწავლის შეფასების კომპონენტები

 1. სემესტრის განმავლობაში მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

ა) მიმდინარე საშინაო დავალება;

ბ) მიმდინარე საკლასო დავალება;

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 1. მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება გამოიყენოს ნებისმიერ კომპონენტში.

10.3 სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ კომპონენტებში:

ა) მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები),

ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები),

გ) შემაჯამებელი დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები).

10.4 მუხლის 10.1 პუქტით განსაზღვრულ კომპონენტებს ერთნაირი წონა აქვს.

10.5 I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.

10.6 I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.

10.7 V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.

I-IV კლასები და V კლასის პირველი სემესტრი

V კლასის მეორე სემესტრი და VI კლასი

საბაზო-საშუალო საფეხურები

მიმდინარე საშინაო დავალება

განმავითარებელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება

მიმდინარე საკლასო დავალება

განმავითარებელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება

შემაჯამებელი დავალება

განმავითარებელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება

განმავითარებელი შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება

 1. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, კონტექსტის მქონე დავალებების გამოყენება (მაგ., ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება, რეფერატის დაწერა, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის შექმნა, მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა, საველე-გასვლითი სამუშაოს ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის მომზადება და სხვ.). ამგვარ დავალებაში შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშავოს მოსწავლეების შეფასების კრიტერიუმები.

10.9 V კლასის მეორე სემესტრის, VI კლასის და საბაზო-საშუალო საფეხურების თითოეული საგნისათვის მასწავლებელი განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო რაოდენობას. შემაჯამებელი სამუშაოებს რაოდენობა არ უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ რაოდენობაზე ნაკლები.

 1. მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება;
 2. თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ დავალებას გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება, სკოლაში მოსწავლის დაბრუნებიდან ერთი კვირის ვადაში.
 3. შემაჯამებელი სამუშაო მოსწავლეს უტარდება დღეში მხოლოდ ერთ საგანში.
 4. შემაჯამებელი სამუშაოების საკლასო ცხრილის შედგენას კოორდინირებას უწევს კლასის დამრიგებელი;
 5. შემაჯამებელი სამუშაოს ჩატარების შესახებ მოსწავლეებისთვის ცნობილია ერთი კვირით ადრე;
 6. შემაჯამებელი სამუშაოების შედეგები მოსწავლეებისთვის ცნობილია არა უგვიანეს ერთი კვირისა;
 7. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, კათედრას წარუდგინოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: შემაჯამებელი დავალების ნომერი, შემაჯამებელი დავალების პირობა, საგნის სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურება კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდება ეს დავალებები; ასევე, მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული შემაჯამებელი დავალების რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული შემაჯამებელი დავალების ამსახველი ვიზუალური მასალა.

 1. შემაჯამებელი სამუშაოების ცხრილი (დანართი)

მუხლი 10 განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:

ა) საგნის მიმდინარე საკლასო, მიმდინარე საშინაო და შემაჯამებელი დავალებების ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;

ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში;

გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. გამონაკლისს წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, რომელიც მეორე სემესტრის საგნის სემესტრული ქულის იდენტურია.

დ) წლიურ ქულაში წლიური გამოცდის ქულაც აისახება;

მუხლი 11. ქულების გამოანგარიშების წესი

11.1 საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;

ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა ჩატარებული შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე;

დ) თუ სემესტრის განმავლობაში სხვა სკოლიდან გადმოსულ მოსწავლეს არ აქვს შესრულებული სკოლის სასწავლო გეგმით მოთხოვნილი შემაჯამებელი სამუშაოები სკოლამ მოსწავლეს ხელი უნდა შეუწყოს გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების გონივრულ ვადებში შესრულებაში.

ე) სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, სემესტრული ქულა გამოითვლება მისი გათვალისწინებით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.

 1. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);

გ) წლიური გამოცდის გამოცდის ქულა აისახება საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით);

დ) თუ სხვა სკოლიდან სემესტრის მიმდინარეობისას გადმოსულ მოსწავლეს, სემესტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი ქულა, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის წლიურ ქულად. ამასთან, მოსწავლე შეფასდება ახალ განსხვავებულ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე;

ე) თუ მოსწავლე სხვა სკოლიდან გადმოდის სემესტრის დასრულების შემდეგ, განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა.

11.3. საფეხურის ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა წლიური ქულების საერთო რაოდენობაზე;

ბ) საფეხურის ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე, 9.75 მრგვალდება 9.8-მდე).

11.4 კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის მიერ კონკრეტული კლასის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა მე-მუხლის 9.3 პუნქტით განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.

11.5 დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი.

11.6 საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.

11.7 საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი.

მუხლი 12. გამოცდები

სემესტრული გამოცდა

ა) სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის. გამოცდის დანიშვნისთვის მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი სემესტრის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული.

ბ) სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.

გ) საგნის სემესტრული ქულა, გამოცდის დანიშვნის შემთხვევაში გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე.

12.2 წლიური გამოცდა

ა) წლიური გამოცდა ტარდება სასწავლო წლის ბოლო კვირას, კლასში არაუმეტეს 2 საგანში. მოსწავლე წლიური გამოცდის შესახებ ინფორმირებულია სასწავლო წლის დასაწყისში.(იცის როდის და რომელ საგანშია გამოცდა, როგორ აისახება შედეგები საგნის წლიურ შედეგზე, მისაღწევი სტანდარტი, შეფასების კრიტერიუმები)

N

კლასი

საგანი/საგნები

გამოცდის ფორმა

1

VII

გეოგრაფია

მათემატიკა

ტესტირება

ტესტირება

2

VIII

მათემატიკა

ისტორია

ტესტირება

ზეპირი

3

IX

ისტორია

რუსული ენა

ზეპირი

ზეპირი

ბ) წლიური გამოცდის ორგანიზებისა და შედეგების შეფასებისთვის სკოლის დირექტორის ბრძანებით ინიშნება საგამოცდო კომისია, რომლის შემადგენლობაში არ შედის იმ კლასის საგნის მასწავლებელი, რომელ კლასშიც ტარდება გამოცდა. კომისიის შემადგენლობაში შედის სკოლის დირექტორის მოადგილე, საგნის მასწავლებელი/ მასწავლებლები.

გ) გამოცდაზე თანასწორობის, ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის გამოცდა ტარდება კოდირებული საგამოცდო მასალით. გამოცდის ფორმას ირჩევს მასწავლებელი (ზეპირი/წერითი). საგამოცდო მასალა უნდა მოიცავდეს კომლექსური კონტექსტის დავალებებს და საშუალებას იძლეოდეს მოსწავლის სასწავლო წლის განმავლობაში მიღებული ფუნქციური ცოდნის მისაღწევ სტანდარტთან შედარების. დაუშვებელია წლიურ გამოცდაზე არჩევითპასუხიანი ტესტების შეთავაზება.

დ) საგნის წლიური ქულის გამოთვლის წესი გამოცდის დანიშვნის შემთხვევაში: საგნის წლიური ქულის გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე.

საშემოდგომო გამოცდა

ა) საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს რომელიმე საგანში წლიური ქულა აქვს 5-ზე ნაკლები.

ბ) საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება მომდევნო სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე.

გ) სასწავლო წლის ბოლოს და გამოცდამდე 5 დღით ადრე საგნის მასწავლებელი უზრუნველყოფს მოსწავლის კონსულტირებას (მინიმუმ 4 ასტრონომიული საათი)

დ) მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე. საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა.

12.4 ექსტერნატის გამოცდა

ა) ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით;

ბ) ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნატის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება სასწავლო გეგმის მე-14 მუხლის გ) პუნქტი.

12.5 სკოლის გამოსაშვები გამოცდა.

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება.

ბ) სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით.

მუხლი 13. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება

ა) შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.

ბ) მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 10 დამრგვალების გარეშე და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიიღებს დადებით შეფასებას, იღებს ოქროს მედალსა და შესაბამის სერტიფიკატს.

გ) მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიიღებს დადებით შეფასებას, იღებს ვერცხლის მედალსა და შესაბამის სერტიფიკატს.

დ) პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალი და შესაბამისი სერტიფიკატები არ გაიცემა.

ე) ამ მუხლის დ) პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც „საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის № 98/ნ ბრძანების საფუძველზე, უცხოეთში სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების შემდეგ, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სავალდებულო საგნები, რომლებთან შესაბამისობაც არ იქნა დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაძლიეს ექსტერნატის ფორმით.

მუხლი 14 . გაცდენები

ა) მოსწავლის გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალში, მათ შორის აბიტურის საათის და ეროვნულ, საერთაშორისო სასპორტო, სახელოვნებო ღონისძიებებში მონაწილეობის გამო გაცდენები.

ბ) გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება.

გ) თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის კონკრეტული სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

დ) 30% ზღვარი კვირეული დატვირთვის მიხედვით:

VII-XI კლასების კვირეული საათობრივი დატვირთვა

საათი

1

2

3

4

5

30%

11

21

32

42

52

XII კლასის კვირეული საათობრივი დატვირთვა

30/%

0

19

0

0

47

XII კლასის კვირეული საათობრივი დატვირთვა

(სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება , კინოხელოვნება)

30%

5

9

0

0

0

საათი

1/2

2/1

30%

17

15

ე). ამ მუხლის გ) პუნქტი არ ვრცელდება აბიტურის საათის გაცდენის შემთხვევაში; ასევე კონკრეტული საგნისთვის სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ში არ იანგარიშება ის გაცდენილი დღე/დღეები, როცა ჩატარდა შემაჯამებელი დავალება, თუკი ის მოგვიანებით მოსწავლემ აღადგინა.

ვ). იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ეროვნულ და საერთაშორისო სასპორტო, სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე ეროვნულ და საერთაშორისო საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის გ) პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

თავი 4.

საგანმანათლებლო რესურსები

მუხლი 15 . საგანმანათლებლო რესურსების მართვა:

ა) მოსწავლეთა წარმატებისა და მოტივაციის გამოწვევისთვის სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება;

ბ) სკოლა უზრუნველყოს სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდთან სასწავლო პროცესის მონაწილეთა სკოლის ვებ-გვერდიდან და ბიბლიოთეკარის მეშვეობით წვდომას.

გ) სკოლის კომპიუტერული ლაბორატორია ხელმისაწვდომია მოსწავლეებისთვის არასაგაკვეთილო დროს. კომპიუტერული ლაბორატორიით სარგებლობისთვის მოსწავლემ, მასწავლებელმა და მშობელმა წინასწარ უნდა დაჯავშნოს დრო ინფორმაციულ მენეჯერთან;

დ) საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით სარგებლობა კვირის განმავლობაში ხორციელდება ყოველი კვირის ბოლოს, პარასკევ დღეს საგნის მასწავლებლებთან შეთანხმებული განრიგის შესაბამისად.

ე) საბუნებისმეტყველო საგნების ლაბორატორიის აღჭურვილობის გამოყენება შესაძლებელია სასწავლო-ექსპერიმენტული მუშაობისთვის მხოლოდ მასწავლებლის უშუალო მეთვალყურეობით. არასაგაკვეთილო დროს ლაბორატორიით სარგებლობის შესახებ მოსწავლემ წინასწარ უნდა განაცხადოს და ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ლაბორატორიით სარგებლობის პირობებს და მასწავლებლის მეთვალყურეობას;

ვ) სასწავლო პროცესის მონაწილეებისათვის სპორტული დარბაზითა და ინვენტარით სარგებლობა დასაშვებია სასწავლო და არასასწავლო დღეს მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებითა და მასწავლებლის მეთვალყურეობით.

ზ) მოსწავლეების მიერ დახურული და ღია სპორტული მოედნებით სარგებლობა დამატებითი სპორტული აქტივობისას დაშვებულია მხოლოდ სპორტის მასწავლებლის მონაწილეობით და პასუხისმგებლობით.

ი) სასწავლო რესურსებით სარგელობის წესებს დამრიგებელი აცნობს მოსწავლეებს სასწავლო წლის დასაწყისში. რესურსებით სარგებლობის წესები განთავსებულია განცხადებების დაფაზე.

მუხლი 16. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები

ბ) VII-XII კლასებში მოსწავლეები სწავლობენ 2011 წელს გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებით.

გ) მასწავლებლები ირჩევენ და იყენებენ დამხმარე ლიტერატურას, ელექტრონულ სასწავლო რესურსებს, ისტ-ს(მათ შორის E-mail, Google Drive, Edmodo, Learningapps.org) სკოლაში არსებულ/მოძიებულ თვალსაჩინოებას, სკოლის გარეთ არსებულ რესურსებს(მუზეუმი, ლაბორატორია, კოლეჯისა და ინსტიტუტების ბაზა, თეატრი, კინო, ბოტანიკური ბაღი, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ნიმუშები. ცნობილი ადამიანები და სხვა)

ე) I-XII კლასების სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი (თან ერთვის)

თავი 5

სასწავლო თემის საქმიანობის ორგანიზება-მართვა

მუხლი 17. მასწავლებელთა პროფესიული გაერთიანებები:

ა) მასწავლებელთა პროფესიული გაერთიანებების მიზანია საგნობრივი და პროფესიული უნარების გაზიარება-განვითარება, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიების გამოყენების ეფექტურობის დინამიკის მართვა.

ბ) სკოლაში ფუნქციონირებს მასწავლებელთა შემდეგი გაერთიანებები: საგნობრივი ჯგუფების კათედრები, I, IV და V კლასების მასწავლებელთა (ჰორიზონტალური) გაერთიანებები, საჭიროებიდან გამომდინარე, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი გაერთიანებები.

გ) საგნობრივი კათედრის/მასწავლებელთა გაერთიანებების საქმიანობას ორგანიზებას უწევს კათედრის/გაერთიანებების წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე

მუხლი 18. მასწავლებელთა საგნობრივი ჯგუფების გაერთიანები(კათედრები)

ა) საგნობრივი ჯგუფები მოიცავს როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებს.

ბ) სკოლაში ფუნქციონირებს საგნობრივი ჯგუფების გაერთიანებები: ა) სახელმწიფო ენა; ბ) მათემატიკა; გ) უცხოური ენები; დ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები; ე) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ვ) ტექნოლოგიები, ესთეტიკური აღზრდა და სპორტი.

გ) საგნობრივი კათედრები ხელს უწყობენ სკოლაში სწავლა-სწავებისა და აღზრდის ხარისხის ამაღლებას;

18.1 საგნობრივი კათედრების ამოცანებია:

ა) შეიმუშავებს წლიურ სამოქმედო გეგმას, სკოლის მისიისა და სტრატეგიული პრიორიტეტების გათვალისწინებით;

ბ) ახორციელებს სწავლა-სწავლების მონიტორინგს, ანალიზს, შეფასებას;

გ) ელექტრონული სასწავლო საშუალებებისა და თვალსაჩინოებების გამოყენების მართვა სწავლასა და შეფასებაში;

დ) სახელმძღვანელოების შერჩევა;

ე) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აქტივობების უზრუნველყოფა;

ვ) მოსწავლეების გამჭოლი უნარების, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების, სასწავლო, კვლევითი უნარების განვითარების აქტივობების უზრუნველყოფა;

ზ) განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მოსწავლეთა სასწავლო აღმზრდელობითი საქმიანობის ორგანიზება;

თ) მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების და საშუალებების განსაზღვრა, დაკვირვება, წახალისების რეკონებდაციების შემუშავება;

ი) შეიმუშავებს შეფასების კრიტერიუმებს, შემაჯამებელი სამუშაოების განრიგს;

კ) კათესრის თავჯდომარე ერთი კვირით ადრე განიხილავს და ავიზებს შემაჯამებელი სამუშაოს;

ლ) მშობლებთან პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება;

მ) აწარმოებს საოქმო ჩანაწერებს, ამზადებს შუალედურ და წლიურ ანგარიშს მუშაობის შესახებ;

მუხლი 19 . სახელმწიფო ენა -ქართული ენა და ლიტერატურა

ა) კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებლები: ლ.წიქარიშვილი, ნ.მეტრეველი, ი.ცინცაძე, მ.მაჩაიძე, თ.ბუხრაშვილი, ნ.ებრალიძე, ე.ხარიტონიშვილი, მ.ნადირაშვილი, ლ.ფურცელაძე, ლ.ფიცხელაური.

კათედრის თავმჯდომარე

ბ) ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);

გ) სახელმწიფო ენის შესწავლამ მოზარდს უნდა განუვითაროს ძირითადი საკომუნიკაციო უნარები (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. ქართული ენისა და ლიტერატურის შესწავლის მიზანია მოსწავლეებში მხატვრული ნაწარმოების ესთეტიკური აღქმისა და შეფასების, საკუთარი აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გამოხატვის, კითხვისა და სხვადასხვა შინაარსის ტექსტების შექმნის უნარის განვითარება; ლიტერატურული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გრძნობის აღძვრა; მოსწავლეთა წერითი და ზეპირი მეტყველების კულტურის განვითარება.

დ) კათედრის სამუშაო გეგმა თან ერთვის (დანართი )

მუხლი 20. მათემატიკა

ა) მათემატიკის კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებლები: ნ.წიკლაური, მ.საგინაშვილი, ხ.მეკოკიშვილი, ლ.გორგიშელი, ბ.ბადრიძე, ლ.ფიცხელაური, ქ. ხარატი, ნ.სულხანიშვილი.

ბ) მათემატიკის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი მათემატიკა (ისწავლება I-XII კლასებში). საგნობრივ ჯგუფში ასევე შედის არჩევითი საგანი, ხაზვა X კლასში

გ) მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური აზროვნებისა და კვლევის უნარ-ჩვევის გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში.

გ) კათედრის სამუშაო გეგმა თან ერთვის (დანართი )

მუხლი 21. უცხოური ენები

ა) რუსული და ინგლისური ენების კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებელები: ლ.გზირიშვილი, ლ.მიქუტიშვილი, ნ.ლოლაშვილი, ნ.გოჩაშვილი, შ.აზმაიფარაშვილი, ნ.ლაფერაშვილი, მ.მონასელიძე, ნ.რაფავა.

კათედრის თავმჯდომარე- ნ.გოჩაშვილი

ბ) უცხოური ენების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები: ინგლისური ენა - ისწავლება I-XII კლასებში და რუსული ენა - ისწავლება V-XII კლასებში

გ) სკოლის ამოცანაა სკოლის კუსდამთავრებული ფლობდეს ინგლისურ და რუსულ ენებზე კომუნიკაციის უნარს. ;

დ) ინგლისური ენის გაკვეთილებზე კლასები იყოფა ორ ჯგუფად(25 და მეტი მოსწავლე კლასში): 32 - 33; 61- 62; 71 -72; 81-82; 91-92; 101-102; 111-112.

ე) კომუნიკაციის უნარის განვითარებისთვის სკოლა უზრუნველყოფს სწავლების ელექტრონული რესურსების ხელმისაწვდომობას

ვ) საშუალო საფეხურის დასრულებისას ინგლისურ ენაში მოსწავლე უნდა ფლობდეს დონეს -B1, ხოლო რუსულ ენაში ენაში - სII დონეს.

ზ) კათედრის სამუშაო გეგმა თან ერთვის (დანართი )

მუხლი 22. საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ა) საზოგადოებრივი მეცნიერების საგნობრივი ჯგუფის კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებელბი: მ.ბოლაშვილი, ლ.ჩერქეზიშვილი, მ. შველიძე, შ.ჭიჭინაძე, ნ.სულხანიშვილი, ლ.ფურცელაძე, ნ.ლურსმანაშვილი.

ბ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას; მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია მშობლიური გარემოს შესახებ; დაეხმაროს მას განსაზღვროს მშობლიური ქვეყნის ადგილი მსოფლიო ისტორიულ და გეოგრაფიულ პროცესებში; ჩამოაყალიბოს იგი პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად. ამასთან, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების გამომუშავებისთვის.

გ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) მე და საზოგადოება (ისწავლება III-IV კლასებში);

ბ) ჩვენი საქართველო (ისწავლება V-VI კლასებში);

გ) საქართველოს და მსოფლიო ისტორია (ისწავლება VII- VIII, XI -XII კლასებში);

დ) საქართველოს ისტორია (ისწავლება IX კლასში);

ე) შესავალი ისტორიაში (ისწავლება X კლასებში);

ვ) გეოგრაფია (ისწავლება VII- VIII კლასებში);

ზ) საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში);

თ) მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში);

ი) გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში);

კ) სამოქალაქო განათლება (ისწავლება IX-X კლასებში);

ლ) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება VIII და XII კლასებში);

მ) საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);

დ) კათედრის სამუშაო გეგმა თან ერთვის (დანართი )

მუხლი 23. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებლები: მ.მამალაძე, ნ.ყამბარაშვილი, ნ. ლურსმანაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, მ.ძნელაძე.

კათედრის თავმჯდომარე - ნ.ყამბარაშვილი

ბ) საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მთავარი მიზანია, აზიაროს მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს მას კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მოსწავლეს საშუალებას მისცემს შეიცნოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი

საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.

გ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) ბუნებისმეტყველება (ისწავლება I-VI კლასებში);

ბ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში);

გ) ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

დ) ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

ე) ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში).

დ) კათედრის სამუშაო გეგმა თან ერთვის (დანართი )

მუხლი 24. ტექნოლოგიები, ესთეტიკური აღზრდა და სპორტი.

ა) კათედრაზე გაერთიანებული მასწავლებლები; თ.ბიბილაშვილი, ი. ბლიაძე, ი.კულდონაშვილი,ი. გოგნიაშვილი, ნ.მინდიაშვილი, დ.გაბოძე, ქ. გოგილაშვილი, შ.ჭიჭინაძე, ნ.სულხანიშვილი.

კათედრის თავმჯდომარე - ი.კულდონაშვილი

ბ) ისტ-ის სწავლების მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით.

გ) ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგანი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) (ისწავლება I, V-VI და VIII, IX, X, XI, XII ისტ-ის პირველი დონე კლასებში, რომლებსაც არ უსწავლიათ დაწყებითი კლასში და საჭიროებების შესწავლის ფაზაში გამოიკვეთა ამის საჭიროება);

დ) ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივი ჯგუფის მიზანია, განუვითაროს მოსწავლეებს ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, შეფასებისა და შექმნის უნარები; დაეხმაროს მათ ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლასა და მისი საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარებაში.

ე) ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში);

ბ) მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში);

გ) არჩევითი საგანი კინოხელოვნება(X I I კლასი)

დ) ხაზვა (X კლასი)

ე) სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა (X I კლასი)

ვ) სპორტის სწავლების მიზანია, ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას, ასევე, საგნის სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსწავლემ გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში.

ზ ) ფიზიკური აღზრდა ისწავლება I-VI კლასებში, ფიზიკური აღზრდა და ფრენბურთი ისწავლება VII-XII.

თ) სსსმ მოსწავლეები (კერძოდ, ფიზიკური პრობლემების მქონე: საინვალიდო ეტლით მოსარგებლე, გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე, მხედველობისა და სმენის დარღვევის მქონე და სხვ.) სპორტის გაკვეთილებსა და სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობენ მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

ი) არჩევითი საგნები ისწავლება X-XII კლასებში. მოსწავლე სწავლობს არჩევით საგნებს 5 სემესტრის განმავლობაში.

კ) არჩევითი საგნები ისწავლება კვირაში ორსაათიანი დატვირთვით; XII კლასის მეორე სემესტრში არჩევითი საგანი არ ისწავლება;

თავი 6.

ინკლუზიური განათლება

 • 25. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შშ მოსწავლეები

N

სახელი, გვარი

კლასი

მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასება

საჭიროების საგნები

ნიკოლოზ წითელაური

IX1

ემოციური და ქცევის უნარის დარღვევა.

მათემატიკა, ინგლისური, რუსული, ისტორია,

ქიმია, ფიზიკა, სამოქალაქოგანათლება, ბიოლოგია, ხელოვნება, მუსიკა

2

ნინო ახალკაციშვილი

VI1

ინტელექტუალური დარღვევა, სწავლის უნარის დარღვევა, ფიზიკური დარღვევა.

ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური, ჩვენი საქართველო, ბუნებისმეტყველება, რუსული,

მუსიკა

3

ლუკა ყაველაშვილი

V3

ემოციური და ქცევის დარღვევა, სწავლის უნარის დარღვევა, ფიზიკური დარღვევა.

ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური, ხელოვნება

4

ხატია ვარდოევი

V2

ინტელექტუალური დარღვევა, სწავლის უნარის დარღვევა.

ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური, ხელოვნება

5.

ბექა ჩირიკაშვილი

IV3

ემოციური და ქცევის უნარის დარღვევა, სწავლის უნარის დარღვევა.

ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური

6.

ედმონსი არუთინოვი

III3

სწავლის უნარის დარღვევა.

ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური, ხელოვნება

შშ მოსწავლე

ალექსანდრე ძაბახიძე

IV3

ეტლით მოსარგებლე

25.1 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, მოსწავლეებისთვის რომელთა საჭიროებები იდენტიფიცირებულია, იქმნება სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა. ხოლო მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენის შემთხვევაში ერთი თვის ვადაში.

25.2 .ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაში დეტალურად უნდა განისაზღვროს:

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში;

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები, მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: მასწავლებელი, სპეციალური მასწავლებელი.

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);

ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი.

25.3 ინდივიდუალური გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. საგნის მასწავლებელი ვალდებულია დროულად აცნობს სკოლის დირექციას მოსწავლის სწავლასა და განვითარებაში შესაძლო შეფერხებები/პრობლემები.

25.4 სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემთხვევებში სკოლა უზრუნველყოს მოსწავლის შესაძლებლობების შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლის დეტალური შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლა მიმართავს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს

მუხლი 26 ისგ ჯგუფი

ა) ისგ ჯგუფში გაერთიანებულია პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, დამრიგებელი, მშობელი/მშობლები, სკოლის დირექტორის მოადგილე ლალი წიქარიშვილი და ანი ამირანაშვი.

ბ) ისგ ჯგუფის საქმიანობას კოორდინირებას უწევს კლასის დამრიგებელი. კოორდინატორი ორგანიზებას უწევს ჯგუფის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე. ასევე, კოორდინირებას უწევს მშობლებთან დროულ და ეფექტიან კომუნიკაციას.

გ) ისგ ჯგუფის შეხვედრები იმართება სასწავლო წლის დასაწყისში,სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის შემდეგ(მიმდინარე შედეგების შეფასება), სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს. ჯგუფის დამატებითი შეხვედრები გაიმართება საჭიროებიდან გამომდინარე.

დ) ისგ ჯგუფის წევრები შეიმუშავებენ და შეხვედრებზე განიხილავენ ისგ გეგმების, შეფასების მექანიზმებს, გეგმის შესრულების მიმდინარეობას და გეგმაში შესატან ცვლილებებს საჭიროების შემთხვევაში.

ე) ისგ ჯგუფი ითვალისწინებს სკოლის ინკლუზიური განათლების მონიტორინგის ჯუფის რეკომენდაციებს და მონიტორინგის ჯგუფსა და სკოლის დირექტორს წარუდგენენ რეკომენდაციების შესრულების გეგმას.

ვ) ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში.

ზ) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს.

თ) სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითოეული საგნის მასწავლებელმა ისგ ჯგუფის კოორდინატორს უნდა წარუდგინოს სსსმ მოსწავლის მიღწევის ანგარიში, რომელიც წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს.

ი)ისგ ჯგუფის კოორდინატორმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ინკლუზიური განათლების მონიტორინგის ჯგუფს უნდა მიაწოდოს სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებული სრული დოკუმენტაცია(მოსწავლის პორტფოლიო: ისგ გეგმის შესრულების ანგარიში, მოსწავლის განვითარების დინამიკის ამსახველი მასალები - ნაშრომები, ისგ ჯგუფის ოქმები და სხვა)

კ) ისგ ჯგუფების შემადგენლობა

N

კლასი

მოსწავლე

კოორდინატორი

ისგ ჯგ-ის წევრები

III3

ედმონსი არუთინოვი

ია ბლიაძე

1.სოფიო გორგაძე - მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი -სპეციალური

მასწავლებელი (მდივანი);

3.ეკატერინე ხარიტონიშვილი -

ქართული ენის მასწავლებელი;

4.ქეთევან ხარატი - მათემატიკის

მასწავლებელი.

5.ნინო ლაფერაშვილი -ინგლისური

ენის მასწავლებელი;

6.მზიური ძნელაძე

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

7.ქეთევან გოგილაშვილი- ხელოვნების

მასწავლებელი;

8.ირინა გოგნიაშვილი-კახიშვილი-

მუსიკის მასწავლებელი.

9.ლილი ფურცელაძე - მე და

საზოგადოების მასწავლებელი.

2.

IV3

ბექა ჩირიკაშვილი

ეკატერინე ხარიტონიშვილი

1. ნინო ოსიყმაშვილი - მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი- სპეციალური

მასწავლებელი (მდივანი);

3.ქეთევან ხარატი - მათემატიკის

მასწავლებელი;

4.ნინო ლაფერაშვილი - ინგლისური

ენის მასწავლებელი;

5.მზიური ძნელაძე -

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

6.ქეთევან გოგილაშვილი -ხელოვნების

მასწავლებელი;

7.ირინა გოგნიაშვილი-კახიშვილი -

მუსიკის მასწავლებელი;

8.ლილი ფურცელაძე - მე და

საზოგადოების მასწავლებელი;

9.თეიმურაზ ბიბილაშვილი - სპორტის

მასწავლებელი.

3.

IV1

ნინო ახალკაციშვილი

მზია ბოლაშვილი

1.შორენა ახალკაციშვილი მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი -სპეციალური

მასწავლებელი (მდივანი);

3.მზევინარ მაჩაიძე - ქართული ენის

მასწავლებელი.

4.ლიანა გორგიშელი - მათემატიკის

მასწავლებელი;

5.ლეილა მიქუტიშვილი - რუსული

ენის მასწავლებელი;

6.შორენა აზმაიფარაშვილი -

ინგლისური ენის მასწავლებელი;

7.დარეჯან გაბოძე- ხელოვნების

მასწავლებელი;

8.ნინო მინდიაშვილი- მუსიკის

მასწავლებელი;

9.თეიმურაზ ბიბილაშვილი - სპორტის

მასწავლებელი;

10.ნინო სულხანიშვილი - ისტ-

სმასწავლებელი;

11.ნინო ყამბარაშვილი-

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი.

4.

V2

ხატია ვარდოევი

მარიამ მონასელიძე

1.თამარ ვარდოევი - მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი -სპეციალური მასწავლებელი (მდივანი);

3. ლალი წიქარიშვილი - ქართული ენის მასწავლებელი;

4. ნინო ყამბარაშვილი - ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

5. ნინო მინდიაშვილი - მუსიკის მასწავლებელი;

6. დარეჯან გაბოძე- ხელოვნების მასწავლებელი;

7. ირმა კულდონაშვილი - სპორტის მასწავლებელი;

8. ლიანა გორგიშელი - მათემატიკის მასწავლებელი;

9. ლელა ჩერქეზიშვილი - ჩვენი საქართველოს მასწავლებელი;

10. ლუბა გზირიშვილი -რუსული ენის მასწავლებელი;

11. შორენა ჭიჭინაძე - ისტ-ის მასწავლებელი.

5.

V3

ლუკა ყაველაშვილი

მზევინარ მაჩაიძე

1.სოფიო ტალახაძე - მშობელი;

2. ანა ამირანაშვილი - სპეციალური მასწავლებელი (მდივანი);

3. ლიანა გორგიშელი - მათემატიკის მასწავლებელი;

4. მარიამ მონასელიძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი;

5. დარეჯან გაბოძე - ხელოვნების მასწავლებელი.

6.ირმა კულდონაშვილი-სპორტის მასწავლებელი;

7. ნინო ყამბარაშვილი - ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

8.ნინო მინდიაშვილი - მუსიკის მასწავლებელი;

9. ლუბა გზირიშვილი - რუსული ენის ასწავლებელი;

10. ლელა ჩერქეზიშვილი - ჩვენი საქართველოს მასწავლებელი;

11.შორენა ჭიჭინაძე - ისტ-ის მასწავლებელი.

6.

IX1

ნიკოლოზ წითელაური

ნინო მინდიაშვილი

1.ნინო ოსიყმაშვილი - მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი - სპეციალური მასწავლებელი (მდივანი);

3.თამარ ბუხრაშვილი- ქართული ენის მასწავლებელი;

4.ნანა წიკლაური - მათემატიკის მასწავლებელი;

5.მზია ბოლაშვილი - ისტორიის მასწავლებელი;

6. ლუბა გზირიშვილი -რუსული ენის მასწავლებელი;

7.მაია შველიძე - გეოგრაფიის მასწავლებელი.

8. ნინო ლურსმანაშვილი - ქიმიის მასწავლებელი;

9.ნესტან მჭედლიშვილი - ფიზიკის მასწავლებელი;

10.შორენა ჭიჭინაძე - სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;

11.მაია მამალაძე - ბიოლოგიის მასწავლებელი;

12. დარეჯან გაბოძე - ხელოვნების მასწავლებელი;

13.მარიამ მონასელიძე - ინგლისური ენის მასწავლებელი.

IV3

ალექსანდრე ძაბახიძე

ეკატერინე ხარიტონიშვილი

1. ნინო ოსიყმაშვილი - მშობელი;

2.ანა ამირანაშვილი -სპეციალური მასწავლებელი;

3.თეიმურაზ ბიბილაშვილი - სპორტის მასწავლებელი;

მუხლი 27 . სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები

27.1 სსსმ მოსწავლის სასწავლო შედეგები ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონის შესაბამისად. თუ სსსმ მოსწავლე, წარმატებით ძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.

27.2 სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის საერთო ქულების გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის, სკოლის სასწავლო გეგმის მე-2 თავის შესაბამისად.

27.3 გამონაკლის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ჰქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას. თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ უშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში.

27.4 თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის მე-14 მუხლის გ) პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

 • 28. სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება

28.1 იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს სკოლაში სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.

28.2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.

28. 3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა შეიმუშავებს განრიგს, რომლის მიხედვითაც საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს.

28.4 სკოლის ინკლუზიური განათლების მონიტორინგის ჯგუფი ახორციელებს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგს.

28.5 შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში.

28.6 სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას.

თავი 7

არაფორმალური განათლება

მუხლი 29. დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება

 1. სკოლაში ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა „ინტელექტი“, რომლის მიზნები, ამოცანები და საქმიანობის ფორმატი განსაზღვრულია სკოლის დებულებით.(თან ერთვის)
 2. საკვირაო სკოლის წრეების/კლუბები სასწავლო პროგრამებს, განრიგს განიხილავს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო სასწავლო წლის დაწყებიდან 2 კვირის შემდეგ.
 3. სკოლაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრე თვითდაფინასების პრინციპით;

29.4 ქორეგრაფიული წრის სამუშაო გეგმა წარედინება პედაგოგიურ საბჭოს დასამტკიცებლად სასწავლო წლის დაწყებიდან ორი კვირის ვადაში .

 1. ქორეოგრაფიული წრის სამუშაო საათები განისაზღვრება არასაგაკვეთილო დროს მოსწავლეებთან შეთანხმებით. წრის ჯგუფში მოსწავლეთა მინიმალური რ-ობა 10, მაქსიმალური 30.
 2. წრე ფუნქციონირებს 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის ივნისის თვემდე. წრე მეცადინეობს კვირაში სამჯერ. მეცადინეობის ხანგრძლივიბა 90 წუთი. წრე არ ფუნქციონირებს ზამთრისა დაზაფხულის არდადეგებზე.
 3. მშობელთა დაკვეთის არსებობის შემთხვეაში სკოლა უზრუნველყოფს დამატებით ფასიან საგანმანათლებლო მომსახურების ორგანიზებას.
 4. სკოლის ქსოვილის მხატვრული დამუშავების სახელოსნოს საქმიანობის ორგანიზებისთვის სკოლა უზრუნველყოფს პროფესიული კოლეჯის მასწავლებლის მოწვევას;
 5. სკოლა უზრუნველყოფს თვითდაფინანსების პრინციპზე მომუშავე დღის გახანგძლივებულ ჯგუფს I-IV კლასის მოსწავლეებისთვის.
 6. გახანგრძლივებული ჯგუფი იმუშავებს კვირაში 5 დღე, დილის 9.00 საათიდან 13.00 საათამდე.

29.11 გამჭოლიუნარების, შემოქმედებითი პოტენციალის, კრიტიკულიაზროვნების, სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარებისა და ფიზიკური მომზადებისათვის 2018-19 სასწავლო წელს ჩატარდებამოსწავლეთა დღეები 2019 – „შეიცან თავი შენი“;

 1. მოსწავლეთა დღეების პროგრამა განხორციელდება სასწავლო წლის განმავლობაში; სასწავლო წლის ბოლოს პროგრამის აქტიური და წარმატებული მოსწავლეები და მასწავლებლები დაჯილდოვდებიან სიგელებით.
 2. მოსწავლეთა დღეების პროგრამა შემუშავდემა მოსწავლეთა მონაწილეობით და დამტკიცდება დირექტორის ბრძანებით 2 კვირის ვადაში.

მუხლი 30. სადამრიგებლო პროგრამა

 1. I-XII კლასების დამრიგებელს სკოლის მასწავლებლებიდან არჩევს და ნიშნავს სკოლის დირექტორი.
 2. I-XII კლასების დამრიგებლები:

N

კლასი

დამრიგებლის ს.გ

I1

მაია ნადირაშვილი

2.

12

ნინო ებრალიძე

3

II1

ქეთევან გოგილაშვილი

4

II2

ლია ფურცელაძე

5

II3

ირინა გოგნიაშვილი

6

III1

ბაბელინა ბადრიძე

7

III2

ნინო ლაფერაშვილი

8

III3

ია ბლიაძე

9

IV1

ლელა ფიცხელაური

10

IV2

ქეთევან ხარატი

11

IV3

ეკა ხარიტონიშვილი

12

V1

ლია გორგიშელი

​13

V2

მარიამ მონასელიძე

14

V3

მზევინარ მაჩაიძე

15

VI1

მზია ბოლაშვილი

16

VI2

მაია მამალაძე

17

VII1

ლეილა მიქუტიშვილი

18

VII2

თამარ ბუხრაშვილი

19

VIII1

ნინო გოჩაშვილი

20

VIII2

ნესტან მჭედლიშვილი

21

IX1

ნინო მინდიაშვილი

22

IX2

დარეჯან გაბოძე

23

X1

ნინო ყამბარაშვილი

24

X2

ნანა წიკლაური

25

XI1

ნინო სულხანიშვილი

26

XI2

ირმა ცინცაძე

27

XII1

მანანა საგინაშვილი

28

XII2

ნინო ლურსმანაშვილი

30.3 დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, სკოლის მისიის გააზრებაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; ქცევის თვითმართვის უნარის განვითარებაში. დამრიგებელი ხელს უწყობდს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უვითარებს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარება მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.

30.4 დამრიგებლის მოვალეობებია:

ა) გააცნოს მოსწავლესა და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებები და მოვალეობები (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.);ამ მიზნით დამრიგებელი ატარებს მინიმუმ 5 მშობელთა კრებას ერთიანი თემატიკით და მშობელთა დამოკიდებულებების კვლევას.

მშობელთა პირველი კრების თემატიკა

1.სკოლის სასწავლო გეგმა;

2.სასწავლო წლის სამუშაო რეჟიმი;

3.სახელმძღვანელოების მიღება-დაბრუნება-შეფასება;

4. მშობელთა აქტივის არჩევა;

5. პროექტის „ვირტუალური საკლასო ოთახი“პრეზენტაცია;

მშობელთა მეორე კრების თემატიკა

 1. მოსწავლეთა ქცევის ნორმები, მათი უფლება_მოვალეობები( კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, ადმინისტაციული სამართალწარმოების მუხლი 172, ეროივნული სასწავლო გეგმა, სკოლის შინაგანაწესი) (ინტერაქტიური მეთოდი)
 2. ძალადობა და ბულინგი;

მშობელთა მესამე კრების თემატიკა :

1. სკოლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში;

2. საქმიანი თამაში : სკოლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, წინადადებები 2019 წლის ბიუჯეტის შემუშავებისთვის

მშბელთა მეოთხე კრების თემატიკა

1. მშობელთა უფლება_მოვალეობების განმარტება (კონსტიტუციის, ზოგადი განათლების შესახებ კანონისა და სკოლის შინაგანაწესის შესაბამისი მუხლების პრეზენტაცია-განხილვა)

2. პროფესიული განათლების პოლიტიკა და შესაძლებლობები;

მშობელთ მეხუთე კრების თემატიკა

1.სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეების მიერ შექმნილი საუკეთესოპროექტების პრეზენტაცია;

2 .სკოლის სასწავლო აღმზრდელობითი და ადმინისტრაციულ სამეურნეო საქმიანობის ანგარიში, ახალი გამოწვევები;

მშობლების დამოკიდებულებების კვლევის მიმართულებები:

 1. მშობელთა დამოკიდებულებების შესწავლა:
 2. ისტ-ის გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა,
 3. ელექტრონული საკონტაქტო ინფორმაციის მოგროვება,

ბ) რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი. სადამრიგებლო საათის მიზანია მოსწავლის კრიტიკული, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება.

სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებელმა ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს შემდეგ მიმართულებებზე:

ბ.ა) პიროვნული და მორალური განვითარება;

ბ.ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება;

ბ.გ) მეწარმეობის უნარების განვითარება;

ბ.დ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია;

ბ.ე) უსაფრთხოება და ძალადობისგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია;

ბ.ვ) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება;

ბ.ზ) თვალსაწიერის გაფართოება.

ბ.თ) დაწყებით კლასებში (I-VI კლასები) არანაკლებ კვირაში ერთხელ ჩაატაროს კითხვის საათი, რომელიც ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით:

1.ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით;

1.ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით;

1.გ)ანალიზის უნარის განვითარებით;

1.დ)მსჯელობის უნარის განვითარებით;

1.ე)პრეზენტაციის უნარის განვითარებით;

1.ვ)შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ.

2) საბაზო და საშუალო საფეხურებზე,IX კლასსა და XI ან XII კლასში ჩაატაროს პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის გაკვეთილები.

3)X კლასში სადამრიგებლო საათის ფარგლებში იმუშაოს ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების თემატიკაზე.

გ) დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაში;

დ) იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;

ე) რეგულარულად, თვეში ერთხელ მიაწოდოს წერილობით მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატებების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი;

ვ)საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია;

ზ)შექმნას და მართოსვირტუალური კლასი (I-XII კლასები) პროგრამა Edmodo-ში;

თ) V-XII კლასებისთვის წელიწადში მინიმუმ ერთხელ (სასწავლო წლის ბოლოს) გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე და დაწეროს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მოსწავლის მონაწილეობა წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში; დახასიათებაში ასევე გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია მოსწავლის კოგნიტური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის. ეს ინფორმაცია ყოვეწლიურად უნდა მიეწოდოს მშობელს კომუნიკაციის ელექტრონული/წერილობითი ფორმით .

ი) მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად.

კ) დამრიგებელი სადამრიგებლო პროგრამას, კლსგარეშე საქმიანობას გეგმას სკოლის სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად, მოსწავლეებისა და მშობლების მონაწილეობით და წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს სასწავლო წლის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში.

 • 31. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:

ა) სრულფასოვანი აღზრდა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ;

ბ) მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;

გ) მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება - დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (მოსწალეთა დღეები „შეიცან თავი შენი“, ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესები;

დ) თანამშრომლობის პრინციპი – დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.

ე) საჯარო სკოლის დამრიგებელმა მუშაობის პროცესში უნდა გამოიყენოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ შემუშავებული და/ან რეკომენდებული შესაბამისი მეთოდური სახელმძღვანელოები და გზამკვლევები.

თავი 8

სასწავლო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა

 • 32. სასწავლო გეგმის მართვის მიზნით სკოლის დირექტორის ადმინისტრაცილ სამართლებრივი აქტით იქმნება სკოლის სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ჯგუფი.
 • მონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით: მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი (შედარებითი ანალიზი გასული სასწავლო წლის მაჩვენებლებთან) მოსწავლეთა შეფასების მექანიზმების გამოყენება (მრავალფეროვნება, ავტონომიურების უზრუნველყოფის შესაძლებლობა, შეფასების კრიტერიუმების სიცხადე, სიხშირე, მოსწავლის წარმატებაზე და თვითრეფლექსიაზე ფოკუსირება, მოსწავლეთა დამოკიდებულება შეფასების სისტემისადმი) კომპლექსური დავალებების შესრულების მაჩვენებელი(გეგმიური დავალებების შესაბამისობა შესრულებულთან, მრავალფეროვნება, დასაფარი სტანდარტის გაზომვის შესაძლებლობა, შეფასების კრიტერიუმების სიცხადე, შედეგების ანალიზი და მისი დაგეგმვაში გამოყენება), არაფორმალური განათლების აქტივობები( რაოდენობრივი მაჩვენებლი, ჩართულობის მაჩვენებელი, სიხშირე, სკოლის მისიასთან და სტრატეგიებთან შესაბამისობა) სადამრიგებლო პროგრამა (დამრიგებლების გეგმებისა და ვალდებულებების შესრულება, მშობლებთან კომუნიკაცია, ვირტუალური კლასების მართვა) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება(თვითშეფასების, გეგმებისა და ანგარიშების ატვირთვის/წარმოდგენის ვადების დაცვა, სკოლაში და სკოლის გარეთ მიღებული გამოცდილების დანერგვის სიცხადე, სასკოლო საზოგადოებასთან კომუნიკაციის კულტურის მაჩვენებელი)

სკოლის ორგანიზაციული კულტურის მართვა (საშემსრულებლო კულტურა, ურთიერთდამოკიდებულებები, სასწავლო პროცესის მონაწილეთა წახალისების მექანიზმები, დისციპლინური გადაცდომები, ძალადობა და სხვა)

სკოლის სტრუქტურული ერთეულების, დირექციის, პროფესიული გაერთიანებების, დისციპლინური კომისიის, პედაგოგიური საბჭოს,

მოსწავლეთა თვითმართველობის, ბიბლიოთეკის საქმიანობა (ფუნქციების დროული და შედეგიანი შესრულება)

 1. მონიტორინგის მექანიზმებს, შეფასების კრიტერიუმებს და ანგარიშის წარდგენის ვადებს შეიმუშავებს მონიტორინგის ჯგუფი და სკოლის დირექცია და წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს სასწავლო წლის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში.
 2. სკოლის დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით სასწავლო წლის დასაწყისში იქმნება სკოლაში ინკლუზიური კულტურის მონიტორინგის ჯგუფი რომლის საქმიანობა განსაზღვრულია დებულებით.
 3. საჭიროებიდან გამომდინარე კონკრეტული საკითხის შესწავლის მიზნით შესაძლებელია დროებითი წარმომადგებლობითი ჯგუფის შექმნა.