2018-19სასწავლო წლის

დაწყების, დამთავრების, არდადეგებისა და დასვენების დღეების გრაფიკი


დაწყება/დამთავრება

Iსემესტრი

IIსემესტრი

ზამთრის

არდადეგები

საგაზაფხულო

არდადეგები

სააღდგომიო არდადეგები

დასვენების დღეები

II-XI

17.09.18-14.06.18

I

17.09.18- 27.05.19

XII

17.09.18 20.05.19

17.09.18

28.12.18

15.01.19 -14.06.19

15.01.19- 27.05.19

-

15.01.19-20.05.19

29.12.18 -- 14.01.19

08.03.19

14.03.19

26.04.19 29.04.19

23.11.18

08.03.19

09.04.19

09.05.19